5000 Велико Търново

ул.Хаджи Димитър 25

сервиз и магазин:   0877 070 074

                                  0877 070 078

e-mail:  [email protected]

skype:   pccity ltd

пн.-пт.: 09:00-18:00 ч.

събота: позвънете - с уговорка

неделя: почивен ден

Полезни връзки

Посещения

Вход за ДИЛЪРИПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в „ПИ СИ СИТИ“ ООД

 


 

     1.     ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. “ПИ СИ СИТИ” ООД се стреми да Ви предостави разнообразни продукти и услуги както и достъпна и полезна информация. Защитата на личните данни е важна за нас. “ПИ СИ СИТИ” ООД не продава вашите данни. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки законовите разпоредби за защита на личните Ви данни. Стремим се да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

За да можете да се възползвате от продуктите и услугите предлагани от “ПИ СИ СИТИ” ООД ние обработваме информация, между която и такава, представляваща лични данни. Тази информация може да се отнася до служители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес контакти и други физически лица, с които “ПИ СИ СИТИ” ООД има връзка или, иска да установи контакт.

Данните, които предоставяте на “ПИ СИ СИТИ” ООД са защитени от Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Общият регламент за защита на данни (ЕС) 2016/679 ("ОРЗД").

Ако не сте съгласни с тази Политика за защита на лични данни, то Вие може да не използвате предлаганите от нас услуги и продукти.

 

    2.     ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ПИ СИ СИТИ“ ООД

ИН по ДДС: BG202209164

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница“ 9

Адрес за упражняване на дейността: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър“ 25

Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър“ 25

Телефон.: 0877 07 00 74

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Уеб сайт: www.pccitybg.com

 

    3.     ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Настоящата Политика за защита на личните данни се издава на основание ЗЗЛД и подзаконовите му актове, така както се променят Българското законодателство и ОРЗД. Българското законодателство и ОРЗД предвиждат правила как организациите, вкл. „ПИ СИ СИТИ" ООД, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от „ПИ СИ СИТИ” ООД независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и „ПИ СИ СИТИ” ООД предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незаконосъобразно разкриване. „ПИ СИ СИТИ” ООД като администратор на лични данни е запозната с и следва принципите, предвидени в ОРЗД:

·         личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

·         личнитеданни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по - нататък по начин, несъвместим с тези цели;

·         личните данни са подходящи, свързани и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

·         личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;

·         личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват;

·         личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

    4.     ОБХВАТ

Настоящата Политика се прилага по отношение на обработването на лични данни на физически лица ползващи услугите на „ПИ СИ СИТИ” ООД, контрагенти, доставчици, клиенти и партньори.

 

    5.     КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон, ЕГН и други),включително и данни от видеонаблюдение.

„ПИ СИ СИТИ” ООД събира лични данни по отношение на следните категории лица:

·         лица, представляващи дружества, с които „ПИ СИ СИТИ” ООД  има взаимоотношения;

·         лица за контакт в дружествата, с които „ПИ СИ СИТИ” ООД има  взаимоотношения;

·         лица, които са заинтересовани от получаването на информационни услуги –информационен бюлетин, справочници и др.;

·         лица, които се регистрират с цел използване на предоставяните от „ПИ СИ СИТИ” ООД услуги.

“ПИ СИ СИТИ” ООД не обработва лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

 

    6.     СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ПИ СИ СИТИ” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги и сключване на договори за продажба на стоки с дружеството на основание чл. 6, пар. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 4 ал. 1 и по-конкретно въз основа на следното:

·         Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

·         Изпълнение на задълженията на „ПИ СИ СИТИ” ООД по договор с Вас;

·         Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „ПИ СИ СИТИ“ ООД;

·         За целите на легитимния интерес на “ПИ СИ СИТИ” ООД

Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица въз основа на предоставено от субекта съгласие за обработване на личните му данни и се събират от „ПИ СИ СИТИ” ООД в изпълнение на нормативно задължение, във връзка със предоставяни услуги от „ПИ СИ СИТИ” ООД, за които е нужно обработването на лични данни, сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност и др., на хартиен носител – писмени документи (вкл. пълномощни, договори и др.), по електронна поща - предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор и/или чрез попълване на регистрационна форма. Лицата се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително или в момента на получаване на данните им.

 

    7.     Видеонаблюдение

В магазинът на „ПИ СИ СИТИ“ ООД се извършва видеонаблюдение и тъй като видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат лични данни, бихме искали да Ви информираме за следното:

1.      Цели

·         Демонстративни – „ПИ СИ СИТИ“ ООД извършва изграждане на системи за видеонаблюдение и работещата такава в нашия магазин служи да онагледи пред клиентите ни работата на една такава система и да демонстрира нейните възможности;

·         Защита – в случай на кражба, увреждане на техника и оборудване или други обстоятелства, представляващи законово задължение да предоставим такава информация;

·         Справочни – в случай на евентуално възникнали спорове с наши клиенти за изясняване на извършени от тях или нас действия, предоставяни от тях или нас стоки и услуги, когато това е възможно, като това се извършва с изричното съгласие на клиента.

2.     Законосъобразност

Вижте чл. 6 Събиране и използване на лични данни от настоящата Политика за защита на личните данни.

3.     Обработка

„ПИ СИ СИТИ“ ООД обработва данни от видеонаблюдение с изричното съгласие на субекта на личните данни или при необходимост наложена от следване на законово задължение. „ПИ СИ СИТИ“ ООД не извършва автоматизирана обработка на данни с изключение на записа и изтриването на такива. Не се използва специализиран софтуер или техника за извършване на лицево разпознаване.

4.     Свеждане на данните до минимум

Събираната чрез видеонаблюдение информация е сведена до минимум, при който се постигат целите, за които се използва.

5.     Съхранение

Срокът на съхранение на информацията от видеонаблюдението е приблизително две седмици. Точен период не може да бъде указан, тъй като системата не записва постоянно, а при възникване на събитие (движение в обхвата на камерите). При запълване обема на информациония носител най-старата информация бива изтрита и заместена с най-новата такава.

6.     Достъп до информацията

Достъп до информацията може да се предостави на субект на личните данни от видеонаблюдението само след изричното съгласие на същия или при изискване от компетентните органи във връзка със спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „ПИ СИ СИТИ“ ООД. Достъпът до лични данни от видеонаблюдение е защитен с потребителско име и парола, заложени в софтуера на техниката за видеонаблюдение и е невъзможно да бъде получен неоторизиран такъв.

7.     Клиентите на „ПИ СИ СИТИ“ ООД биват информирани за наличието на работеща система за видеоналюдение с информационна табела, поставена на видно място. Всички камери за разположени на видни места и няма скрити такива.

 

    8.     ПРОЗРАЧНОСТ

 “ПИ СИ СИТИ” ООД предоставя информация на лицата в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език. „ПИ СИ СИТИ” ООД се стреми да гарантира, че лицата са запознати относно обработваните от него лични данни и, че лицата изцяло и напълно разбират и са информирани във връзка с обработването в съответствие с изискванията на ОРЗД и Българското законодателство. „ПИ СИ СИТИ” ООД предоставя информацията на лицата писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако лицето е поискало това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на лицето е доказана с други средства. „ПИ СИ СИТИ” ООД предоставя на лицата безплатно информация относно действията, предприети във връзка с искане относно правото им на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, преносимост, възражение и автоматизирано вземане на решения, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането.

 

    9.     КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

·         При закупуване продукт или услуга - имената Ви; номер на телефон, електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

·         При сключване на договор - имената Ви; номер на телефон, ЕГН, номер на документ за самоличност, Вашият адрес, адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

·         За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес;

·         Записи от системата за видеонаблюдение в нашия магазин.

 

   10.    ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „ПИ СИ СИТИ” ООД са:

·         Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от магазина на „ПИ СИ СИТИ” ООД;

·         Изготвяне на всякакви документи;

·         Индивидуализация на страна по договора за предоставяне на услуга или продажба на предлагана от нас стока;

·         Осчетоводяване и фактуриране на покупките на основание законовото ни задължение за това;

·         За установяване на връзка с лицето за контакт по телефон, факс или по всякакъв друг законосъобразен начин;

·         За доставка и/или приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки/услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване;

·         Данни, свързани с управление на достъпа Ви, на основание Вашето дадено съгласие;
 

Личната информация, която събираме, ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите и рекламата ни. Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

В допълнение Вашите данни се обработват от „ПИ СИ СИТИ” ООД и за целите на:

·         Установяване на рекламации, свързани с продукти на „ПИ СИ СИТИ” ООД, на основание легитимния интерес;

·         Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;

 

„ПИ СИ СИТИ” ООД спазва следните принципи при обработката на лични данни:

·         законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

·         ограничение на целите на обработване;

·         съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

·         точност и актуалност на данните;

·         ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

·         цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

„ПИ СИ СИТИ“ ООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

    11.    РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За случаите, в които „ПИ СИ СИТИ” ООД споделя информация за Вас с трети лица – наши доставчици (обикновено при обработка на рекламации или заявления за доставки) следва да знаете, че Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи „ПИ СИ СИТИ” ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или клиенти. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

„ПИ СИ СИТИ” ООД няма да прехвърля личните данни, които предоставяте, на трети лица, освен:

·         с Ваше съгласие;

·         при изискване от закона или от съд;

·         за целите на защитата на правата или собствеността на „ПИ СИ СИТИ” ООД, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;

 

   12.    ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

„ПИ СИ СИТИ” ООД не прехвърля данните Ви в страни извън ЕС.

 

   13.    ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

„ПИ СИ СИТИ” ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Всички служители на „ПИ СИ СИТИ” ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й.

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас. Тази сигурност я осигуряваме по следните начини:

·         Защита на електронната ппоща, намираща се на сървър на Superhosting.bg – една от най-големите хостинг компании в България известна с отличната си защита и сигурност при запазване на информацията на клиентите (непрекъсната работа на услугата, чрез прилагане на DDoS защита, защита на от всякакъв злонамерен достъп, който може да модифицира, компрометира или да открадне данни);

·         Защита на цялата инфраструктура, чрез прилагане на последните версии на използваният софтуер;

·         използваме винаги актуализирана и надеждна антивирусна програма;

·         „ПИ СИ СИТИ” ООД винаги се старае да повиши и усъвършенства защитата на информацията, която притежаваме и обработваме, включително и данните на нашите клиенти.

 

   14.    СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.Личната, счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за трудовите провоотношения, за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от„ПИ СИ СИТИ” ООД в следните срокове:

·         Трудови досиета – 50 години;

·         Ведомости за заплати - 50 години;

·         Счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;

·         Документи за данъчно - осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;

·         Всички останали носители - 5 години, след отпадане на необходимостта от съхранение на същите.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), могат да се унищожават. След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най - бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране; лични данни съдържащи се на софтуерен носител чрез съответния механизъм, а на техническия носител - чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството.

 

   15.    ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „ПИ СИ СИТИ” ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

·         да изискате и получите от „ПИ СИ СИТИ” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;

·         право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „ПИ СИ СИТИ” ООД;

·         право да искате извършването на подходящо коригиране на личните Ви данни;

·         право да искате изтриване на личните Ви данни;

·         правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

·         „ПИ СИ СИТИ” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща за четене форма;

·         право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да ни уведомите с цел разрешение на проблема като ни пишете на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър“ 25, Магазин „ПИ СИ СИТИ” ООД, на електронната ни поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , като посетитенашия магазин на адрес: гр. Велико Търново, ул.“Хаджи Димитър“ 25или да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

    Наименование: Комисия за защита на личните данни

    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

    Телефон: 02 9153518

    Email: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

    Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

 

   16.    Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

·         Какво представляват "бисквитките"?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запазва Вашите действия и предпочитания (като например език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта ни или преминавате от една страница към друга.

Нашият сайт www.pccitybg.comизползва бисквитки, които са важни за неговото коректно и оптимално функциониране. Посещавайки и продължавайки да разглеждате в нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки.

·         По какъв начин използваме "бисквитките"?

Нашият уебсайт използва Google Analytics – услуга за статистически анализ, предоставена от Google Inc. Google Analytics използва "бисквитки", спомагащи анализа наизползването на сайта ни от потребителите.

Google Inc. използва тази информация за съставяне на отчети за работата на сайта ни, но може да използва тази информация и за предоставяне на подходящи за Вас реклами или услуги в други сайтове, в съответствие със собствената си политика на поверителност.

·         Как да управлявате бисквитките

Повечето стандартни браузъри дават възможност да променяте настройките за „бисквитки“. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на вашия браузър. Повече информация относно това как да управлявате бисквитки (включително да как да ги изтриете) според вида на браузъра, който ползвате, може да намерите на следните линкове:

Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Активирането на тези „бисквитки“ не е абсолютно необходимо, за да работят основните функции на уебсайта, но ще Ви осигури по-добро и ефективно преживяване при браузване.

Моля, имайте предвид, че някои „бисквитки“ могат да се поставят от доставчик на услуги от трети страни, който изпълнява някои от тези функции за нас.

 

   17.    ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувана актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

   18.    ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако имате въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в „ПИ СИ СИТИ” ООД, моля свържете се с нас по следните начини: 

·         На електронната ни поща Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ;

·         По пощата: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър“ 25, Магазин „ПИ СИ СИТИ” ООД

·         Като ни посетите на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър“ 25, Магазин „ПИ СИ СИТИ” ООД

 

   19.    ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

„Обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Настоящaта Политика подлежи на утвърждаване и довеждане до знанието на лицата, които касае, със заповед на Управителя.

Настоящaта Политиката е ефективна от: 25.05.2018 г.

 

Полезни връзки:

Закон за защита на личните данни

Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Защо PC City?

  • Разбиране нуждите на клиента
  • Качество и бързина на работа
  • Квалифициран и любезен персонал
  • Надеждност на системите
  • Конкурентни цени

Място за реклама

Анкета

От къде научихте за нас?
 
//***/

Нашият сайт използва "бисквитки" (cookies) за оптимално и ефективно функциониране. С продължаването си напред Вие се съгласявате с използването на тези "бисквитки". Повече вижте в нашата Политика за лични данни To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk